اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

در حال حاضر ۲۷۰۸۱ نفر در انتظار پیوند هستند.

برای نجات زندگی لحظه‌ها مهم است!

=

هر فرد مرگ مغزی می‌تواند جان ۸ نفر را نجات دهد.

در هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست انتظار اضافه می‌گردد.
در هر ۷۰ دقیقه یک نفر در ایران با مرگ مغزی جان خود را از دست می‌دهد.
در هر ۲ ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند، جان خود را از دست می‌دهد.
در هر ۱۲ ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.

۶۱=۸+۵۳=۱