اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

علمی

آمار اهدای عضو و پیوند اعضا در جهان و ایران

  • جمعیت کشور: 79.686.000 نفر
  • مرگ و میر ناشی از تصادفات:   16000 نفر در سال 1394 
  • تا 8 هزار مرگ مغزی در سال 
  • تعداد قابل اهدا : 2500 تا 4000 
  • تعداد اهدا از مرگ مغزی در سال 1394: 808 نفر
  • آمار متوسط رضایت گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان : 70% 
  • تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: 25000 نفر 

 

روزانه 10-7 نفر از بیماران لیست انتظار پیوند اعضا در ایران به دلیل نرسیدن به موقع عضو پیوندی از دنیا میروند.

 

برای اینکه آمار کشورهای مختلف با جمعیتهای متفاوت بتواند قابل مقایسه باشد آمار اهدای عضو و پیوند اعضا را بر حسب یک میلیون نفر جمعیت PMP (Per Million Population) محاسبه و مقایسه می کنند

در زیر آمار مقایسه ای اهدای عضو و پیوند اعضای مختلف درجهان و ایران بر حسب آمار IRODat  2015 اعلام می گردد. همانطور که ملاحظه میفرمایید آمار ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان مشخص است.

 

 

همچنین آمار اهدای عضو و تک تک پیوندهای ایران و تعداد آن بر حسب یک میلیون نفر جمعیت در سال 2015 در زیر آورده شده است.

 

آمار اهدای عضو از افراد مرگ مغزی در ایران بر حسب هر یک میلیون نفر جمعیت در دنیا

 

(ایران در رتبه 32 دنیا)

 

 

اهدای عضو از اهداکنندگان زنده در دنیا (ایران در رتبه 17 دنیا)

 

پیوند کلیه از اهدا کننده مرگ مغزی در دنیا

 

(ایران در رتبه 32 دنیا)

 

پیوند کلیه از اهدا کننده زنده در دنیا

 

(ایران در رتبه12دنیا)

 

پیوند کبد از اهدا کننده مرگ مغزی

 

(ایران در رتبه 25)

 

پیوند کبد از اهدا کنندگان زنده در دنیا

 

(ایران در رتبه 16 )

 

پیوند قلب در دنیا

 

(ایران در رتبه 32)

 

پیوند ریه در دنیا

 

(ایران در رتبه 32)

 

پیوند پانکرآس در دنیا

 

(ایران در رتبه 32)

زمان انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۵ [۰۱:۰۷]