اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

علمی

پیوند اعضا

  • چه مدت بايد يک بيمار نیازمند دریافت عضو پيوندی در لیست انتظار بماند؟

مدت زمانی که بیمار در لیست انتظار خواهد بود می تواند از چند روز تا چند سال بسته به وخامت شرایط بالینی، موجود بودن عضو پيوندی و سازگاری آن به طول انجامد متاسفانه.بین 10 تا 25% بیماران لیست انتظار اعضای مختلف هر ساله در ایران به دلیل نرسیدن به موقع عضو پیوندی فوت می کنند.

 

  • آيا ممکن است بدن فرد گیرنده ، عضو پيوندی را رد کند ؟

آمار موفقیت پیوند در اکثریت موارد بیش از 8٠ درصد گزارش شده است. بدن گیرنده عضو پیوندی در صورت عدم مراقبت صحیح فرد از خود و یا در موارد بسیار نادر بطور خود بخودی ، می تواند عضو پیوندی را رد کند. البته خوشبختانه اکثریت موارد دفع حاد پیوند با درمان دارویی به موقع قابل درمانند.

 

  • اگر عضو پيوندی، توسط بدن فرد گيرنده رد شود چه خواهد شد؟

در اکثریت مواقع در صورت تشخیص به موقع رد پیوند ، امکان درمان آن وجود خواهد داشت. کنترل دقیق بیمار بعد از انجام پیوند عضو ، مصرف مرتب دارو های مربوطه و انجام آزمایشات لازم می تواند از رد کامل پیوند پیشگیری نماید.

 

 

 

زمان انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۵ [۰۱:۰۷]