اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

توانستن

درباره ما

کمیته ها

کمیته های انجمن اهدای عضو ایرانیان به شرح ذیل می باشد:

•    کمیته ورزش
•    کمیته هترهای تجسمی
•    کمیته موسیقی
•    کمیته سینما و تئاتر
•    کمیته شعر و ادبیات
•    کمیته خبر
•    کمیته سخنرانی و مصاحبه
•    کمیته انتشارات ،تبلیغات،امور بین الملل و سمعی و بصری
•    کمیته اخلاق و حقوق
•    کمیته آموزش
•    کمیته پژوهش و آمار
•    کمیته ترجمه و انتشارات
•    کمیته مددکاری و روانشناسی
•    کمیته ارتباطات
•    کمیته ساختار و توسعه
•    کمیته اجرایی و پشتیبانی

زمان انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۵ [۰۲:۰۷]