اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

قلبی که به دختر ۲۴ ساله زندگی بخشید

خانواده مشهدی روز گذشته با اهدای اعضای عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده بود موافقت کردند و به بیماران لیست انتظار اعضای پیوندی زندگی دوباره بخشیدند.

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، روز گذشته حسین جوادی مقدم 42  ساله؛ که از بیمارستان فارابی به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شده بود، پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

قلب زنده یاد حسین جوادی مقدم، به خانم جوان 24 ساله اهداء و پیوند شد و به او زندگی دوباره بخشید.

کلیه‌های مرحوم نیز به آقای 33 ساله؛ و خانمی  19 ساله که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد. همچنین کبد وی به آقای 40 ساله پیوند شد.

 

این برای ششصدو بیست و یکمین بار بود که خانواده‌ای مشهدی رضایت به اهدای عضو عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده بود، می‌دادند. 

زمان انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۵ [۱۵:۱۰]