اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار جهان

فراهم آوری و پیوند

پشت صحنه ی آمار پایین اهدای عضو در کشور ژاپن

پیشرفت اهدای عضو در کشور ژاپن به صورت نگران کننده ای کند است و این در مقایسه با کشور هایی است که حتی تعداد انسان هایی که حاضر به اهدای اعضایشان بعد از مرگ مغزی هستند بسیار کمتر از ژاپن است. نبود ساز و کار سازمان یافته ای در جهت فراهم آوری اعضا را میتوان ازعوامل این مسئله در کشور ژاپن دانست.
بر این مبنا بسیاری از بیماران مجبور میشوند برای انجام عمل پیوند به خارج از کشور سفر کنند البته اگر توانایی مالی و جسمی لازم برای این سفر را داشته باشند. مقامات مسئول در همین زمینه میگویند:" اینکه بیماری حق انتخاب برای سفر خارج از کشور جهت انجام عمل پیوند را داشته باشد خوب است اما این دلیل بر این نیست که وضعیت موجود در کشور را بهبود نبخشیم. چرا بیمارن مجبور به خروج از کشور باشند در صورتی که مردم بسیار بخشنده بوده و ما اهدا کننده های بسیاری داریم؟"
در کنار نبود سازمان فراهم آوری مشخص در این کشور ، مسئولیت بالای پرستاران، پزشکان و کوردیناتورهای متخصص در زمینه ی اهدای عضو از دیگر عوامل زمینه ساز سفر بیماران به سایر کشورها می باشد. یکی از پزشکان در این خصوص میگوید:" علاوه بر مشکلات مالی که مراکز درمانی در این زمینه دارند، مسئولیت رضایت گرفتن از خانواده ی اهدا کننده بار بزرگی بر دوش کادر درمانی میگذارد و کار زمانی سخت تر میشود که اهدا کننده سن پایینی نیز داشته باشد."
شاید منظم تر شدن سازمان فراهم آوری در این کشور باعث هر چه بهتر شدن شرایط موجود شود و در کنار کمک به بیماران بتواند بازده کادر درمانی را افزایش دهد و مهم تر از همه رضایت خانواده های اهدا کننده را جلب کند.

زمان انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۵ [۰۶:۰۹]