اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

داخلی انجمن

استقبال گسترده دانشجویان دانشگاه تهران از غرفه اهدای عضو

 

 

دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران از روز یکشنبه و به مدت دو روز، میزبان غرفه  اهدای عضو بود. در این غرفه علاوه بر صدور آنی کارت اهدای عضو برای دانشجویان متقاضی، برگه های نظرسنجی میان آنها توزیع شد و اطلاعاتی نیز در اختیار آنها قرار گرفت.

این غرفه که به همت انجمن اهدای عضو ایرانیان و در مقابل دانشکده علوم پزشکی تهران برپا شده بود، با استقبال گسترده دانشجویان روبرو شد وطی دو روز صدها دانشجو با ثبت درخواست، کارت اهدای عضو خود را دریافت کردند.

 

زمان انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۵ [۰۲:۰۸]