اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

توانستن

رویدادها

رویداد‌های اصلی

غرفه صدور کارت اهدای عضو دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

صدور آنلاین کارت اهدای عضو در کانون جوانان حلال احمر دانشکده مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از ساعت ۱۱ الی ۱۶ روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

زمان انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ [۱۲:۰۲]