اهدای عضو اهدای زندگی
video

فراموش نمی‌شوید

به رسم هر ساله به دیدارشان رفتیم در آخرین پنج شنبه‌ی سال! هنوز آسمان در هواى زمستان بود/ اما عطر بهار مشاممان را پر کرد/ به دیدارِ آنها که قلب و تن و جانشان امانتى بود از جانب خدا که به لبخندِ دیگرى هدیه شد ... زلف روزهاىِ آخر سالمان، گره خورد به بهار/ به تحویلِ دوستى/ به سال نو! به لحظه‌ى تحویل سال ... تا به بانگِ بلند بگوییم، فراموشتان نمى‌کنیم ... تا هستیم فراموشتان نمى‌کنیم #فراموش_نمی_شوید