اهدای عضو اهدای زندگی

آمار

  • جمعیت کشور در سال ۱۳۹۷: ۸۲۰۰۰۰۰۰ نفر
  • ۵ تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال
  • تعداد قابل اهدا: ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ 
  • تعداد سالانه اهدای عضو: حدود ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر
  • آمار متوسط رضایت‌گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان: ٪۷۰ 
  • تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: بیش از ۲۵۰۰۰ نفر
  • میزان فوت بیماران نیازمند پیوند: روزانه ۷ تا ۱۰ نفر 
  • PMP = 11.26 (تعداد اهدای عضو در سال به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت)
  • Acceptable PMP = 30.8 (قابل قبول)
  • Ideal PMP = 48.7 (ایده‌آل)

  

ارتقای PMP تا سال 97

وضعیت اهدای ایران در جهان

تعداد اهدای هر ارگان

وضعیت پیوند کلیه از مرگ مغزی

آمار پیوند کلیه از فرد زنده

مقایسه پیوند کلیه از فرد زنده و مرگ مغزی

آمار پیوند کبد از مرگ مغزی

تعداد پیوند کبد از فرد زنده

آمار پیوند قلب

آمار پیوند ریه

آمار پیوند لوزالمعده

 

 

انتشار: ۱۴:۱۰ / ۲۴ مهر ۱۳۹۸