اهدای عضو اهدای زندگی
video

مصاحبه آقای دکتر امید قبادی با رسانه‌‌ها

مصاحبه آقای دکتر امید قبادی، نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان با رسانه

از دست ندهید