اهدای عضو اهدای زندگی

در حال حاضر حدود ۲۶۰۰۰ نفر در انتظار پیوند هستند.

برای نجات زندگی لحظه‌ها مهم است!

=

هر فرد مرگ مغزی می‌تواند جان ۸ نفر را نجات دهد.

   
در هر ۱۰ دقیقه یک نفر به لیست انتظار اضافه می‌گردد.
   
در هر ۲ ساعت یک بیمار نیازمند به پیوند، جان خود را از دست می‌دهد.
   
در هر ۱۲ ساعت یک بیمار موفق به دریافت عضو حیاتی می‌شود و به زندگی بازمی‌گردد.

۶۱=۸+۵۳=۱